Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy
 6. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 7. Okolnosti, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy
 8. Kúpna cena
 9. Platobné podmienky
 10. Dodacie podmienky
 11. Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 12. Záverečné ustanovenie
 13. Ochrana osobných údajov
 1. Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

  1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v e-obchode www.snz.sk.

  1.2. Predávajúci: spoločnosť ENGO, s.r.o. so sídlom Bulharská 35, 91701 Trnava, IČO: 31376053, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 11825/T, IČ DPH: SK2020337209 (ďalej len "predávajúci").

  1.3. Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili do zmluvného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“):

  1.4. Tovar: výrobky v ponuke e- obchodu www.snz.sk.

  1.5. Kontaktné údaje predávajúceho:
  Mail: info@engo.sk
  Telefón: +421/033 53 40 301
  Poštová adresa: Bulharská 35, 917 01 Trnava

  1.6. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 91701 Trnava 1, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033 3212 521, 033 3212 521, fax č.: 033 3212 523, e-mail: tt@soi.sk.                                                                                                                                                                                     Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

  1.7. Zaslaním objednávky na tovar kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami e- obchodu www.snz.sk, vrátane dodacích a platobných podmienok, s reklamačným poriadkom a s podmienkami spracovávania osobných údajov kupujúceho.

 2. Čl. 2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k objednanému tovaru kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v objednávke (ďalej len „objednávka").

  2.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.

  2.3. Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

  2.4. Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o špecifikácii a množstve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a spôsobe jej úhrady, nákladoch spojených s dodaním tovaru, termín a spôsob jeho dopravy do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodný názov, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, tel. kontakt, e-mail), údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ číslo zápisu v obchodnom registri a pod.).

 3. Čl. 3 Práva a povinnosti predávajúceho

  3.1. Predávajúci je povinný:

  1. a) dodať kupujúcemu na základe potvrdenia objednávky do dohodnutého miesta tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  2. b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návod na použite a údržbu v slovenskom jazyku, dodací list, resp. daňový doklad).

  3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

  3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku zaslaním e-mailu.

  3.4. V prípade stornovania objednávky kupujúcim vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o stornovaní objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  3.5. V prípade, ak kupujúci v lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

  3.6. Predávajúci je povinný uchovávať kúpnopredajnú zmluvu so spotrebiteľom v elektronickej podobe a na základe písomnej požiadavky spotrebiteľa ju sprístupniť.

 4. Čl. 4 Práva a povinnosti kupujúceho

  4.1. Kupujúci je povinný:

  1. a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
  2. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru,
  3. c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

  4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim.

 5. Čl. 5 Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

  5.1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., v platnom znení, má spotrebiteľ právo v prípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  5.2. Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza tu:

  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (SÚBOR NA STIAHNUTIE)

  5.3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľovi preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar.

  5.4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  5.5. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  5.6. Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie v lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, prosíme o dodržanie nasledovných podmienok:

  1. a) Vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v bode 5.2 týchto Obchodných podmienok.
  2. b) Vyplnený formulár zašlite elektronicky na info@engo.sk alebo poštou na ENGO,s.r.o., Bulharská 35, 91701 Trnava
  3. c) Tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené
  4. d) Tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.
  5. e) Spolu s tovarom zašlite aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo vášho bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť prevedená platba.
  6. f) Tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučený a poistený, prípadne vracajte osobne nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste ku nám.
  7. g) Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

  5.7. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie , je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

  5.8. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 6. Čl. 6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  6.1. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

  6.2. Platby predávajúci spotrebiteľovi vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená spôsobom, dohodnutým so spotrebiteľom bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

  6.3. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

  6.4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 7. Čl. 7 Okolnosti, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy

  7.1. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 8. Čl. 8 Kúpna cena

  8.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-obchodu www.snz.sk je uvedená vždy pri každom ponúkanom tovare.

  8.2. Všetky ceny tovaru sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

  8.3. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v potvrdení objednávky (ďalej len "kúpna cena").

  8.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na jeho doručenie, v zmysle podmienok uvedených v sekcii dodacie a platobné podmienky, vopred bankovým prevodom alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí na dohodnutom mieste dodania tovaru.

  8.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pred dodaním tovaru resp. pri dodaní tovaru, predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 9. Čl.9 Platobné podmienky

  9.1. Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:

  1. 1. na dobierku
  2. 2. osobný odber (0 EUR)
 10. Čl.10 Dodacie podmienky

  10.1. Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SPS, DACHSER.

  10.2. Cena za poštovné a balné vrátane dobierky a DPH sa odvíja od hmotnosti zásielky nasledovne:

  hmotnosť zásielkypoštovné + balné
  1-3 kg6,00 EUR s DPH
  3,01 - 6 kg7,12 EUR s DPH
  6,01 - 10 kg7,51 EUR s DPH
  10,1 - 15 kg8,57 EUR s DPH
  15,1 - 20 kg9,77 EUR s DPH
  20,1 - 25 kg10,18 EUR s DPH
  25,1 - 30 kg10,50 EUR s DPH

  10.3. Cena za poštovné a balné vrátane dobierky pri zásielkach nad 30 kg je kalkulovaná individuálne.. Predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o cene za doručenie zásielky nad 30 kg. Kupujúci musí výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

  10.4. Tovar, ktorý je skladom a je objednaný v pracovný deň, je spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania objednávky zo skladu.

  10.5. Živý rastlinný materiál, kvety, cibuľoviny dodávame v čase výsadby a termín ich dodania je presne špecifikovaný pri každom produkte.

  10.6. Osobný odber je možný v pracovné dni od 8.00 do 16:00.

 11. Čl. 11 Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  11.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru.

  11.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, resp. od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

 12. Čl. 12 Záverečné ustanovenie

  12.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

  12.2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp. právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

  12.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení sporov).

  12.4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

  12.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 12.3., ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 12.4. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU.

  12.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

 13. Čl. 13 Ochrana osobných údajov

  Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  13.1. Spoločnosť ENGO, s.r.o. nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne spoločnosti ENGO, s.r.o. tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb internetovej stránky www.engo.sk.

  13.2. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou dodávateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

  13.3. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

  13.4. Objednaním tovaru prostredníctvom e-obchodu na internetovej stránke www.snz.sk. kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi. Súčasne kupujúci súhlasí so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi.

  13.5. Kupujúci môže kedykoľvek na základe písomnej žiadosti (email prevádzkovateľa alebo adresa sídla prevádzkovateľa) vyžadovať od prevádzkovateľa likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil. Prevádzkovateľ je povinný pri likvidácii osobných údajov kupujúceho postupovať v intenciách §17 v spojení § 29 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má zároveň možnosť uplatniť i ostatné práva v zmysle §28 zákona o ochrane osobných údajov (vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie).